Vapen

All makt utgår från folket, men makten sitter i spjutspets ände. Våra förfäders användning av elden ledde till att vår utvecklingslinje kom att avvika drastiskt från de andra djurens. Vi fick händer och började gå på två ben så vi kunde bära med oss elden. Medan andra djur har horn, betar, näbbar och klor, har vi bara våra händer — men i dessa händer kan vi hålla vapen. Vapen för försvar, vapen för jakt. Vapen är en intim del av den mänskliga existensen.

Att få ha vapen är en mänsklig rättighet, som dock kan och bör regleras liksom många andra mänskliga rättigheter. Grundprincipen måste dock vara att fria människor måste få ha vapen. Utan denna rätt är inte friheten och demokratin skyddade gentemot inre fiender, vilket visats i land efter land, i fall efter fall. När staten har ett monopol på vapen kan den sittande ledaren alltför lätt göra sig till envåldshärskare.

Av detta skäl, med denna insikt, valde USA att göra följande tillägg till grundlagen: ”A well regulated Militia being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms shall not be infringed.” Detta är det andra tillägget (det första tillägget garanterar rätten till yttrandefrihet, religionsfrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, och rätten att göra en framställan till statsmakten).

Med andra ord, USA ansåg att en beväpnad befolkning var nödvändig för ett fritt lands säkerhet, och därför skrevs det in i grundlagen att rätten att äga och bära vapen inte får inskränkas.

Att USAs ”founding fathers” hade rätt är jag nu övertygad om, efter att i över 10 år ha följt kampen mot diktaturen i Venezuela. Det råder ingen tvekan om att en obeväpnad befolkning är maktlös inför en regim som är beredd att låta dem dö av svält hellre än att släppa makten. Omvärldens ord om R2P, responsibility to protect, är bara det, ord. Tomma ord. Folket har bara två alternativ: Lämna landet, eller stanna kvar i misär och underkasta sig, precis som på Kuba.

Demokratins farligaste fiende är framgångsrik organiserad brottslighet. Det är en långsam process för dem att ta sig in i samhället, men det är en obeveklig process om inte demokratin och rättsstaten motar Olle i grind. Sverige är i fara idag. Ju svagare försvarade vi är, desto mera angelägna kommer fienden att vara.

Därför måste vi förstärka vårt försvar av demokratin, och det bör inbegripa att göra det lättare att ha legala vapen, att tillverka handeldvapen, och att bedriva en inhemsk utveckling på vapenområdet. Vi har bra krigsmateriel men den är bara användbar mot yttre fiender. Det största hotet nu är från inre fiender, och därför måste vi ha en rimligt beväpnad allmänhet.

Vi måste tillåta moderna vapen för jakt, så att svenskar kan vara väl förtrogna med den senaste teknologin på området. Vi kan inte acceptera inskränkningar som försvårar inhemsk utveckling. Detta handlar om rikets säkerhet. Vi kan av detta skäl heller inte acceptera ett förbud av blykulor. Vi måste också ändra lagen om krigsmateriel så att handeldvapen för civilt bruk åter kan börja tillverkas i landet.